top of page

Thesis Guidance

Ph.D.

 • Palak Saxena (2023)

 • Shristi Kharola (2023)

 • Ashok Singh Bhandari (2022)

 • Subhi Tyagi (2022)

 • Medha Gupta (2022)

 • Vaishali Tyagi (2021)

 • Kuldeep Nagiya (2017)

 • Nupur Goyal (2016)

 • Amit Kumar (2015)

 • Sanjay Sharma (2015)

 • Monika Manglik (2014)

M.Phil.

 • Saurabh Kapoor

bottom of page